Record Store Day 2024 @ Soundium 2024 04 20 Daugiau info

Taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios Pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato IĮ „Soundium“, juridinio asmens kodas 3042495460, adresas T. Ševčenkos g. 18, LT-03111 Vilnius, el. pašto adresas [email protected] (toliau – Soundium), pirkėjų, kurie ketina pirkti ir perka prekes Soundium elektorinėje parduotuvėje www.soundium.lt (toliau – Pirkėjas), ir Soundium (toliau Pirkėjas ir Soundium kartu – Šalys) teises ir pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas bei tvarką, prekių pristatymo, grąžinimo tvarką, Pirkėjo ir Soundium atsakomybę, reglamentuoja prekių pirkimo-pardavimo procesą.

1.2. Taisyklės Šalims yra privalomas teisinis dokumentas, kuris laikomas sudėtine ir neatskiriama prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos tarp Pirkėjo ir Soundium, dalimi. Pirkėjas gali pirkti prekes Soundium internetinėje parduotuvėje www.soundium.lt tik patvirtinęs, kad susipažino su Taisyklėmis ir nurodęs, kad su Taisyklėmis sutinka. Sutikimą su Taisyklėmis Pirkėjas išreiškia pirkimo proceso metu (pažymėdamas varnele). Pirkėjui nesutinkant su Taisyklėmis, prašome atvykti ir pageidaujamas įsigyti prekes nusipirkti fizinėje Soundium parduotuvėje, kurios adresas yra nurodytas www.soundium.lt.

1.3. Taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos turi tokią reikšmę, kokia anksčiau Taisyklėse buvo nurodyta įvedant naują sąvoką, išskyrus jei kontekstas aiškiai reikalauja kitos reikšmės. Vienaskaita rašomos sąvokos turi ir daugiskaitos reikšmę ir atvirkščiai.

2. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR NUOSAVYBĖS TEISĖS

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis yra Šalims privalomas teisinis sandoris, kurio nuostatos reglamentuojamos LR civilinio kodekso XXIII skyriuje „Pirkimas-pardavimas“. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, atsisakyti šio sandorio arba jį nutraukti Šalys gali tik LR teisės aktuose ir šiose Taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka. Todėl prašome Pirkėjo atidžiai ir kruopščiai išsirinkti norimą įsigyti prekę prieš pirkimo pardavimo sutarties sudarymą, o esant poreikiui, pasikonsultuoti su Soundium darbuotojais, kurie mielai atsakys į Pirkėjui kilusius klausimus.

2.2. Pirkimo-pardavimo sutartį Soundium interneto parduotuvėje sudaryti turi teisę:
2.2.1. juridiniai asmenys, veikiantys per įstatyminius arba tinkamai įgaliotus atstovus;
2.2.2. veiksnūs fiziniai asmenys arba jų tinkamai įgalioti atstovai;
2.2.3. pilnametystės nesulaukę fiziniai asmenys, turėdami tėvų arba globėjų pritarimą, arba fiziniai asmenys, kurių veiksnumas apribotas, kai jiems atstovauja tokią teisę turintys atstovai.

2.3. Prieš sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjas įsipareigoja atidžiai išsinagrinėti norimos įsigyti prekės specifikaciją ir savybes, kurios yra nurodytos norimos įsigyti prekės aprašyme, esant reikalui, pasikonsultuoti su Soundium atstovais. Norime atkreipti Pirkėjo dėmesį, kad didžioji Soundium interneto svetainėje parduodamų prekių dalis yra elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, kurių grąžinimui (dėl jų specifiškumo ir sudėtingumo patikrinti jų veikimą ir/ar komponentus gražinimo metu) yra nustatytos griežtesnės sąlygos.

2.4. Pirkimo-pardavimo sutartį su Soundium gali sudaryti tiek registruotas www.soundium.lt naudotojas, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės, tiek neregistruotas www.soundium.lt naudotojas, veikdamas svečio teisėmis. Abiem atvejais, Pirkėjas privalo nurodyti tikslius ir teisingus asmens duomenis, tame tarpe, bet neapsiribojant vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, tam, kad Soundium galėtų tinkamai įvykdyti pirkimo-pardavimo sutartį.

2.5. Išsirinkęs norimą įsigyti prekę Soundium internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas turi įsidėti ją į prekių krepšelį, patvirtinti, kad į krepšelį įkėlė norimas įsigyti prekes ir tinkamą jų skaičių, tiksliai užpildyti privalomus nurodyti laukus, nurodyti prekės atsiėmimo arba pristatymo būdą, pasirinkti mokėjimo už prekę būdą, patvirtinti Taisykles ir sudaromą pirkimo-pardavimo sutartį paspausdamas mygtuką „UŽSAKYTI“.

2.6. Patvirtindamas pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjas patvirtina, kad jis:
2.6.1. atidžiai išsinagrinėjo perkamos prekės specifikaciją ir savybes;
2.6.2. nurodė teisingus asmens duomenis;
2.6.3. susipažino su Taisyklėmis ir su jomis sutinka (Pirkėjas negalės sudaryti pirkimo-pardavimo sutarties, jei Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis ir/ar nepažymi, kad su jomis sutinka);
2.6.4. turi teisę sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį.

2.7. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Soundium patvirtina pirkimo-sutarties sudarymą, nusiųsdama Pirkėjui patvirtinimą jo nurodytu el. pašto adresu. Iki šiame punkte nurodytų veiksmų atlikimo, Soundium nėra saistomas jokiais įsipareigojimais prieš Pirkėją.

2.8. Perkant prekę, prašome atkreipti dėmesį į nurodytą laiką per kurį prekė bus pristatyta Pirkėjui. Soundium elektroninėje parduotuvėje prie kiekvienos prekės realiu laiku (su nežymia iki 5 (penkių) minučių trukmės laiko paklaida) rodomas Soundium turimas šios prekės likutis. Prekių, kurių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu nėra Soundium fizinėje parduotuvėje arba sandėlyje, pristatymo terminas gali būti ilgesnis. Soundium pasilieka teisę keisti perkamos prekės pristatymo terminą, jei po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo paaiškėja, kad prekės per skelbtą terminą Soundium negalės pristatyti. Tokiu atveju Soundium informuos Pirkėją apie pasikeitusį Prekės pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekės pristatymo terminu, Pirkėjas turės teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, o Soundium grąžins Pirkėjui už atitinkamą prekę sumokėtą kainą.

2.9. Visais atvejais nuosavybės teisės į prekę Pirkėjui pereina tik po visiško sumokėjimo už prekę ir jos perdavimo Pirkėjui.

3. SOUNDIUM TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Soundium turi teisę:
3.1.1. sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį su Pirkėju;
3.1.2. vienašališkai keisti šias Taisykles (sudarytai pirkimo-pardavimo sutarčiai taikoma jos sudarymo metu galiojusi Taisyklių redakcija);
3.1.3. keisti parduodamų prekių kainą (Soundium neturi teisės keisti prekės, kurios pirkimo-pardavimo sutartis su Pirkėju jau sudaryta, kainos) ir asortimentą;
3.1.4. tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis privatumo politikoje (https://soundium.lt/privatumo-politika) nustatyta tvarka;
3.1.5. nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir grąžinti Pirkėjo sumokėtą prekės kainą, jei paaiškėja, kad Soundium negalės pristatyti prekės, dėl kurios buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, negalės pristatyti prekės per pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu nurodytą terminą, o Pirkėjas neduoda sutikimo pristatymo terminą pratęsti, negalės pristatyti prekės už pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytą kainą;
3.1.6. nevykdyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jei Soundium nustato, kad yra neteisingai, netiksliai arba neišsamiai nurodyti pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti privalomi nurodyti duomenis, tame tarpe, bet neapsiribojant Pirkėjo vardas, pavardė, prekės pristatymo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, taip pat jeigu Soundium nustato sukčiavimo požymių, arba neleistiną naudojimąsi svetimais prisijungimais prie internetinės parduotuvės;
3.1.7. apriboti Pirkėjo galimybę jungtis prie internetinės parduotuvės, jei buvo nustatyti sukčiavimo požymių turintys veiksmai, Pirkėjas netinkamai naudojasi internetine parduotuve, pateikia neteisingus ir/ar neišsamius duomenis sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį, atliekami kiti kenkėjiški veiksmai, arba jei Soundium turi įtarimų, kad Pirkėjo prisijungimo duomenys tapo tretiesiems asmenims.

3.2. Soundium įsipareigoja:
3.2.1. sudaryti sąlygas Pirkėjui naudotis elektronine parduotuve ir įsigyti joje nurodytas prekes;
3.2.2. sąžiningai vykdyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, o ją nutraukti ar siūlyti Pirkėjui pakeisti jos sąlygas tik išimtiniais atvejais;
3.2.3. pristatyti Pirkėjo įsigytą prekę jo nurodytu adresu Taisyklių 8 skyriuje nustatyta tvarka ir pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu nurodytu terminu, jei vėliau jis nebuvo pakeistas;
3.2.4. gerbti Pirkėjo privatumą ir saugoti jo asmens duomenis.

4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pirkėjas turi teisę:
4.1.1. Taisyklėse nustatyta tvarka sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį ir įsigyti Soundium internetinėje parduotuvėje parduodamas prekes;
4.1.2. atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties apie tai raštu arba Taisyklėse nurodytu Soundium el. pašto adresu informuodamas Soundium, jei Soundium informuoja apie įsigytos Prekės pristatymo termino arba kainos pasikeitimą;
4.1.3. Pirkėjas, kuris yra vartotojas (fizinis asmuo, sudaręs pirkimo-pardavimo sutartį asmeniniais, ne verslo tikslais), turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties Taisyklių 9 skyriuje nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja:
4.2.1. neatskleisti prisijungimo duomenų prie Soundium elektroninėje parduotuvėje sukurtos paskyros ir nesudaryti sąlygų ja naudotis kitiems asmenis. Turėdamas įtarimų, kad prisijungimo duomenys galėjo tapti žinomi kitiems asmenims, Pirkėjas privalo apie tai nedelsiant informuoti Soundium ir pasikeisti prisijungimo slaptažodį;
4.2.2. nedelsiant informuoti Soundium, jei pasikeitė pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu nurodyti Pirkėjo duomenis;
4.2.3. naudodamasis Soundium elektronine parduotuve laikytis Taisyklių, LR teisės aktų ir kitų www.soundium.lt skelbiamų taisyklių.

5. PREKIŲ KAINOS

5.1. Soundium elektroninėje parduotuvėje yra nurodomos prekių kainos, už kurias Soundium sutinka jas parduoti atitinkamų kainų skelbimo metu. Tai reiškia, kad Soundium turi teisę bet kuriuo metu keisti prekių kainas. Šis punktas nesuteikia teisės Soundium keisti prekės, dėl kurios jau yra sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, kainos, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis.

5.2. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais ir apima visus taikomus mokesčius, įskaitant PVM, prekių pirkimui-pardavimui Lietuvos Respublikoje. Dėl prekės pristatymo į užsienio šalį, Pirkėjas turi atskirai, prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį susitarti su Soundium. Pirkėjas yra informuojamas, kad dėl prekės siuntimo į užsienį ir kitoje šalyje prekei taikomų papildomų mokesčių bus atsakingas pats Pirkėjas ir jis turės savo sąskaita padengti tokias išlaidas / mokesčius.

5.3. Į prekių kainą nėra įtrauktos prekių pristatymo išlaidos, nebent Soundium internetinėje parduotuvėje yra aiškiai nurodyta, kad esant tam tikroms sąlygoms prekių pristatymas yra nemokamas. Šias išlaidas Pirkėjas įsipareigoja apmokėti papildomai, sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį. Prekių pristatymo išlaidos priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto prekių pristatymo būdo, vietos ir/ar bendros užsakymo kainos.

5.4. Pirkėjas neturi teisės reikalauti nutraukti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties dėl to, kad po jos sudarymo sumažėjo Pirkėjo įsigytos prekės kaina.

5.5. Prekių kainoms gali būti taikomos nuolaidos. Pažymime, kad tuo pačiu metu vykstant kelioms atskiroms akcijoms ir / ar taikomoms nuolaidoms, nuolaidos nėra sumuojamos, nebent akcijos taisyklėse arba prie atskiros prekės būtų nurodyta kitaip.

5.6. Soundium turi teisę pakeisti prekės kainą po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo tuo atveju, jeigu tai yra susiję su techninėmis informacinės sistemos klaidomis arba prekės tiekimo kainą pakeičia asmuo, iš kurio prekę perka Soundium. Pasikeitus prekės kainai po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, Soundium apie tai informuos Pirkėją ir toliau pirkimo-pardavimo sutartį vykdys tik esant aiškiam Pirkėjo pritarimui. Pirkėjui nesutinkant su prekės kainos pasikeitimu arba per nustatytą terminą neišreiškus sutikimo, Soundium turi teisę nutraukti sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį ir grąžinti Pirkėjui sumokėtas lėšas už šią prekę.

5.7. Sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis. Jei Pirkėjas yra PVM mokėtojas, prieš sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį, privalo nurodyti PVM mokėtojo kodą.

6. DOVANŲ KUPONAI

6.1. Pirkėjas turi galimybę Soundium internetinėje parduotuvėje įsigyti elektroninius dovanų kuponus (toliau - dovanų kuponai).

6.2. Įsigytais dovanų kuponais gali būti atsiskaitoma už Soundium internetinėje parduotuvėje arba fizinėje parduotuvėje perkamas prekes. Dovanų kupono vertė yra nurodyta ant dovanų kupono ir atitinka nurodytą sumą eurais.

6.3. Dovanų kuponai į pinigus nėra keičiami ir negali būti grąžinami. Apmokant už prekes dovanų kuponu turi būti panaudota visa dovanų kupono suma - grąža nuo dovanų kupono sumos nėra išmokama.

6.4. Pirkėjas privalo pasinaudoti dovanų kuponu per jo galiojimo terminą, kuris yra nurodytas ant dovanų kupono. Dovanų galiojimo terminas gali būti pratęstas už papildomą Soundium nustatytą mokestį.

6.5. Dėl bet kokios priežasties nutraukus prekės sudarytą pirkimo - pardavimo sutartį, už kurią buvo sumokėta (visa kaina ar jos dalis) dovanų kuponu, Pirkėjui dovanų kuponu sumokėta kainos dalis grąžinama dovanų kuponu.

7. ATSISKAITYMO UŽ PREKES TVARKA IR TERMINAI

7.1. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš Soundium siūlomų atsiskaitymo už prekes būdų, kurie yra nurodyti: https://soundium.lt/atsiskaitymo-budai.

7.2. Pirkėjas gali pasirinkti apmokėti už prekę išankstiniu apmokėjimu, pasinaudoti partnerių siūlomais pasiūlymais prekę įsigyti išsimokėtinai arba sumokėti už prekę jos pristatymo metu. Pažymime, kad pasirinktas atsiskaitymo būdas gali būti papildomai apmokestinamas tokias paslaugas teikiančių asmenų. Šias išlaidas įsipareigoja padengti Pirkėjas.

7.3. Pasirinkus vieną iš išankstinių apmokėjimo būdų ar prekės pirkimą-pardavimą išsimokėtinai, sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis bus pradėta vykdyti ir pristatymo terminai pradės skaičiuotis tik gavus apmokėjimą už prekę ir jos pristatymą, jei pasirinktas mokamas Prekės pristatymo būdas, t. y. po to kai atitinkama suma bus įskaityta į Soundium atsiskaitomąją sąskaitą.

7.4. Pasirinkus apmokėjimą už prekes per el. bankininkystę ir neatlikus mokėjimo per 30 (trisdešimt) minučių, prekės pirkimo-pardavimo sutartis suėjus šiame punkte nurodytam terminui bus nutraukta automatiškai (be atskiro pranešimo).

7.5. Pasirinkus apmokėjimą banko pavedimu, tačiau Soundium negavus apmokėjimo per 5 (penkias) darbo dienas, prekės pirkimo-pardavimo sutartis nutrūksta automatiškai, be atskiro Pirkėjo informavimo.

7.6. Pasirinkus prekės pirkimą-pardavimą išsimokėtinai, prekės pirkimo-pardavimo sutartis nutrūksta automatiškai, be atskiro Pirkėjo informavimo, jei Soundium per 3 (tris) darbo dienas negauna patvirtinimo iš kredito davėjo apie Pirkėjui suteiktą kreditą pirkimo-pardavimo sutartimi perkamų įsigyti prekių kainos apmokėjimui.

7.7. Pasirinkus apmokėjimą prekės pristatymo metu, pirkimo-pardavimo sutartis pradedama vykdyti kitą darbo dieną po jos sudarymo, išskyrus atvejus, kai Soundium neturi prekės sandėlyje ir yra nustatomas kitas jos pristatymo terminas. Pasirinkus šiame punkte nurodytą mokėjimo būdą, prekė Pirkėjui perduodama tik sumokėjus visą prekės kainą, Prekės pristatymo išlaidas ir apmokėjimą priimančio asmens taikomą mokestį už mokėjimo priėmimą.

8. PREKIŲ PRISTATYMAS

8.1. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš Soundium siūlomų prekių pristatymo būdų, kurie yra nurodyti: https://soundium.lt/pristatymas.

8.2. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu. Pirkėjui neteisingai arba netiksliai nurodžius prekės pristatymo adresą (prekės pristatymo adreso pakeisti po prekės išsiuntimo nėra galimybės), arba nepriėmus prekės jos pristatymo metu, visas su tuo susijusias išlaidas, tame tarpe ir pakartotinio prekės pristatymo išlaidas įsipareigoja padengti Pirkėjas. Pakartotinai prekė bus išsiųsta Pirkėjui tik po to, kai pastarasis padengs Prekės pristatymo išlaidas.

8.3. Jei prie konkrečios prekės nėra nurodyta, kad prekės nėra Soundium sandėlyje, užsakytos prekės parengiamos išsiuntimui ir perduodamos pristatymo paslaugas teikiantiems asmenims ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po apmokėjimo gavimo, kai pasirenkamas išankstinis apmokėjimo būdas, arba nuo užsakymo patvirtinimo, kitais atvejais.

8.4. Pasirinkęs prekės pristatymą, Pirkėjas įsipareigoja bendradarbiauti su prekę pristatančiu asmeniu ir būti nurodytu adresu sutartu prekės pristatymo metu, o jei pasirinktas prekės pristatymas į prekių pristatymo terminalą, atsiimti prekę per prekių pristatymo terminalo operatoriaus nurodytą laiką. Visais atvejais prieš pasirinkdamas vieną iš prekės pristatymo būdu, Pirkėjas privalo savarankiškai pasidomėti atitinkamas paslaugas teikiančių asmenų veiklos taisyklėmis ir prekių pristatymo tvarka.

8.5. Pirkėjas įsipareigoja prekę priimti pats, išskyrus, jeigu prekės užsakymo metu nurodė kito asmens, kuris priims prekę, vardą ir pavardę. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekės pats priimti negali, o prekė pristatyta nurodytu adresu ir ją šiuo adresu priėmė kitas asmuo, Pirkėjas neturi teisės reikšti Soundium pretenzijų dėl prekės pristatymo netinkamam subjektui.

8.6. Laikoma, kad prekė pristatyta Pirkėjui tinkamai, kai pasirašomas prekės perdavimą - priėmimą patvirtinantis dokumentas (pavyzdžiui pristatymo paslaugas teikiančio trečiojo asmens pateiktas pristatymo važtaraštis, sąskaita ar pan.). Pirkėjas patvirtina, jog jam yra suprantama, kad pasirašius prekės perdavimą - priėmimą patvirtinantį dokumentą, prekės nuosavybės teisės ir atsitiktinio žuvimo ir/ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui.

8.7. Prekių kiekis, komplektiškumas ir jų įpakavimas privalo būti tikrinami prekių perdavimo Pirkėjui metu. Prekių perdavimo metu nustačius prekių kiekio, komplektiškumo trūkumą ir/ar prekių pakuotės pažeidimą, trūkumai privalo būti nurodyti prekių perdavimą - priėmimą patvirtinančiame dokumente, apie tai taip pat raštu nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, turi būti informuotas Soundium, arba turi būti atsisakoma priimti prekes. Tokiu atveju pažeidimai, atsiradę dėl Soundium kaltės, šalinami Šalių suderinta tvarka ir terminais. Neatlikus šiame punkte nurodytų veiksmų, Soundium turi teisę atsisakyti priimti ir / arba patenkinti Pirkėjo pretenzijas.

9. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

9.1. Su prekių grąžinimo tvarka galite susipažinti paspaudę nuorodą: https://soundium.lt/prekiu-grazinimas.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Pirkėjas norėdamas informuoti Soundium apie netinkamai vykdomą pirkimo-pardavimo sutartį, įsigytų prekių trūkumus, www.soundium.lt svetainėje pastebėtus neatitikimus ar kitus Pirkėjo manymu jo teises pažeidžiančius veiksnius ir / ar aplinkybes, turi teisę apie tai informuoti Soundium Taisyklėse nurodytų el. pašto adresu, atsiųsdamas pranešimą paštu Soundium veiklos adresu ar paskambinęs Soundium skelbiamu telefono numeriu. Į Pirkėjo paklausimus, Soundium sieks atsakyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos.

10.2. Šalys susitaria visus tarpusavio ginčus spręsti geranoriškų derybų būdu.

10.3. Šalims nepavykus ginčo išspręsti derybų būdu, kiekviena iš Šalių savo pažeistas teises turi teise ginti teisės aktų nustatyta tvarka kreipdamasi į teismą, o Pirkėjas, kuris yra vartotojas, turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. pašto adresas [email protected], tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt).

10.4. Šalių teisės ir pareigos, atsirandančios sudarant ir vykdant prekių pirkimo-pardavimo sutartį, taip pat reguliuojamos galiojančiais LR teisės aktais.

10.5. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja LR teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų ir nepakeičia, nepanaikina sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties ar atskirų jos nuostatų.